Ochrona danych

Ochrona danych

Warunki korzystania

Ze względu na liczne ryzyka i możliwości, jakie oferuje Internet, z myślą o ochronie Państwa i naszych praw przygotowaliśmy warunki ramowe dotyczące korzystania z naszej strony i licząc na Państwa zrozumienie uprzejmie prosimy o ich przestrzeganie.

1. Aktualizacja warunków korzystania ze strony internetowej

Ze względu na ciągłe usprawnienia techniczne i prawne jesteśmy zmuszeni do wprowadzania zmian i aktualizacji poniższych warunków. Przed skorzystaniem z naszej strony prosimy zatem o sprawdzenie kiedy opublikowana została najnowsza wersja. Ostatnia aktualizacja została przeprowadzona we wrześniu 2012.

2. Prawa autorskie

Wszelkie treści znajdujące się na naszej stronie internetowej, w tym teksty, zdjęcia, obrazy graficzne, pliki audio i video stanowią naszą własność, o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej. Wyżej wspomniane treści, chronione prawem autorskim, mogą być wykorzystywane bez naszej zgody wyłącznie do celów prywatnych, tj. nie do celów publicznych lub zarobkowych (pobieranie, kopiowanie). Zmiany, tłumaczenie oraz inne opracowania tych treści wymagają uprzedniej pisemnej zgody delta pronatura GmbH.

Nieuprawnione użycie lub niewłaściwe użycie jakichkolwiek znaków towarowych i logo delta pronatura GmbH jest zabronione. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że naruszenie naszych praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej pociągnie za sobą konsekwencje na mocy prawa cywilnego i/lub karnego.

3. Zastrzeżenie

Informacje na tej stronie zostały przygotowane i sprawdzone z najwyższą starannością. Niemniej jednak nie możemy ponosić odpowiedzialności za ich dokładność, kompletność i/lub jakość.

Niniejsza strona służy przekazaniu ogólnych informacji i nie zastępuje porady lekarza ani specjalisty. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o zwrócenie się do wybranego przez Państwa lekarza lub specjalisty. delta pronatura GmbH nie ponosi odpowiedzialności za działania podjęte na podstawie niniejszej strony internetowej.

Dostęp i korzystanie z tej strony internetowej oraz pobieranie danych odbywa się na własne ryzyko. delta pronatura GmbH nie przejmuje odpowiedzialności za szkody związane z korzystaniem z niniejszej strony, w szczególności związane z zasobami danych, sprzętem i/lub oprogramowaniem użytkownika, które mogły wystąpić w związku z dostępem i/lub korzystaniem z tej strony internetowej.

Nie ponosimy odpowiedzialności za treści i dostępność stron internetowych innych podmiotów, które są dostępne za pośrednictwem zewnętrznych linków na tej stronie.
 

Oświadczenie o ochronie danych osobowych delta pronatura GmbH

Jako podmiot prowadzący te strony internetowe bardzo poważnie traktujemy ochronę Twoich danych osobowych. Dane osobowe traktujemy poufnie, stosownie do przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz niniejszego oświadczenia.

Korzystanie z naszych stron internetowych jest zasadniczo możliwe bez konieczności podawania danych osobowych. Za dane osobowe uważa się pojedyncze dane, dotyczące stosunków osobistych lub rzeczowych zidentyfikowanej lub identyfikowalnej osoby prywatnej (przykładowo nazwisko, adres lub adres e-mail). Gromadzenie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolności. Dane takie nie są przekazywane osobom trzecim bez Twojej jednoznacznej zgody. Ponieważ takie dane podlegają szczególnej ochronie, są one gromadzone wyłącznie w zakresie technicznie niezbędnym. Poniżej informujemy o danych rejestrowanych podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej i sposobie ich wykorzystania. Nasza praktyka ochrony danych jest zgodna z regulacjami Ustawy o ochronie danych osobowych obowiązującej w Niemczech (BDSG), europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (EU-DSGVO) oraz niemieckiej ustawy o mediach (TMG). Będziemy gromadzić, przetwarzać i zapisywać Twoje dane wyłącznie do celów związanych z realizacją zapytań i zamówień. Wykorzystanie Twoich danych do dalszych czynności, dokładnie wyszczególnionych w formularzu zgody, np. do informowania o ofertach poprzez wysyłanie newslettera itp., nastąpi tylko w przypadku uprzedniego wyrażenia zgody. Bez Twojej zgody lub zarządzenia właściwych władz nie udostępnimy Twoich danych osobowych osobom trzecim, nie udostępnią ich również osoby pracujące na nasze zlecenie.

Informujemy, że przesyłanie danych przez internet (np. w przypadku komunikacji drogą e-mailową) może wykazywać luki, wpływające na bezpieczeństwo. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich, nie wykazująca żadnych luk, nie jest obecnie możliwa.

Podczas korzystania z naszej oferty internetowej dane osobowe (dalej nazywane „danymi”) są w następujący sposób pobierane, przetwarzane i/lub wykorzystywane w inny sposób (dalej zbiorczo „przetwarzane”): 

1. Pobieranie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych w ramach ogólnego korzystania z naszej oferty internetowej

Przy każdym dostępie do naszej oferty internetowej różne dane są zapisywane automatycznie tymczasowo w pliku protokołu. Także korzystanie z indywidualnych funkcji naszej witryny internetowej — w szczególności funkcji wyszukiwania lub „detektywa plam” — prowadzi do określonych operacji przetwarzania. W związku tym przetwarzamy wyłącznie następujące rodzaje danych:

  • Adres IP
  • Data/godzina dostępu
  • System operacyjny
  • Typ przeglądarki
  • Wielkość ekranu
  • Wywołana strona i strona referencyjna/nazwa pliku
  • Ilość przesłanych danych

Przetwarzamy te dane wyłącznie w celu umożliwienia Ci korzystania z naszej oferty internetowej. Należy do tego w szczególności nawiązanie połączenia oraz zapewnienie bezpieczeństwa IT. Ponadto możliwe jest tworzenie anonimowych profili użytkowania w ramach Warunków opisanych w punkcie „7. Analizy internetowe”.

Poza przypadkami wymienionymi powyżej, dane osobowe są pobierane, przetwarzane lub wykorzystywane wyłącznie za wyraźnym pozwoleniem użytkownika.

2. Anonimowe korzystanie ze strony internetowej / korzystanie z

Zasadniczo możliwe jest korzystanie z naszej strony internetowej bez podawania danych osobowych. Możliwe jest anonimowe gromadzenie danych w celu optymalizacji lub poprawy funkcjonowania strony, analizowania trendów, zarządzania stroną lub w celach badania rynku. Anonimowe dane użytkowników od początku ich gromadzenia nie odnoszą się do osoby zidentyfikowanej lub identyfikowalnej lub ulegają na dalszych etapach przetwarzania anonimizacji w sposób uniemożliwiający identyfikację osoby. Dane użytkownika działającego pod pseudonimem nie są łączone z danymi tego użytkownika. Nie odbywa się tworzenie profilów użytkowników opatrzonych pseudonimami. 

Informujemy, że zastrzegamy sobie prawo dostępu do zgromadzonych przez nas danych i innych informacji oraz do ich ujawnienia, jeżeli okaże się to konieczne na mocy przepisów obowiązującego prawa lub rozporządzeń władz, w celu umożliwienia wszczęcia przez nas dochodzenia w sprawie oszustwa, molestowania lub innych wykroczeń wbrew prawu lub naruszenia przepisów obowiązującego prawa, regulaminu strony lub praw podmiotów trzecich, względnie w celu oceny każdego przypadku postępowania, które wydaje się nam wątpliwe lub nieuczciwe.

3. Formularz kontaktowy

Zbieramy dane osobowe za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego. Do tego celu wymagane są imię, nazwisko, adres e-mail oraz opis zapytania użytkownika. Inne dane, takie jak adres pocztowy lub numer telefonu, nie są niezbędne, jednak w pewnych warunkach pomagają w szybszej i indywidualnej realizacji zapytania. Dane użytkownika są przetwarzane tylko wtedy, kiedy dane wprowadzone w formularzu są kompletne i spójne. Te informacje są przetwarzane wyłącznie w celu opracowania zapytania użytkownika. Dane zostają skasowane najpóźniej w 90 dni od momentu przesłania zapytania z zastrzeżeniem ustawowych terminów przechowywania. 

4. Kodowanie SSL

Z przyczyn dotyczących bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji danych poufnych, jak np. zapytań ofertowych, wysyłanych do nas jako podmiotu prowadzącego stronę, stosujemy szyfrowanie SSL. Połączenie zaszyfrowane jest rozpoznawalne po zmianie wiersza adresu z "http://" na "https://" oraz wyświetleniu znaku kłódki w wierszu przeglądarki internetowej.

W przypadku aktywacji szyfrowania SSL osoby trzecie nie są w stanie odczytać transmitowanych danych.

5. Przekazywanie danych użytkowników innym podmiotom

Firma delta pronatura GmbH nie dokona zbycia, wynajęcia ani przekazania danych osobowych w inny sposób na rzecz podmiotów trzecich. Przekazujemy podmiotom trzecim wyłącznie dane, na których przekazanie wyrażono zgodę lub w następujących przypadkach:

  • Zleceniodawca: delta pronatura GmbH zleca w określonych przypadkach wykonanie określonych czynności przez inne przedsiębiorstwa lub osoby w celu spełnienia własnych zobowiązań wobec klientów we własnym imieniu. W tym celu może okazać się konieczne przekazanie Twoich danych tym przedsiębiorstwom lub osobom trzecim, w celu udostępnienia usług lub produktów. Przykład stanowi tu obsługa klienta, przetwarzanie danych dotyczących płatności, realizacja zamówień lub wsparcie marketingowe. Również w tych przepadkach przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie wtedy, gdy zezwalają na to przepisy obowiązującego prawa lub jeżeli Ty sam wyraziłeś stosowną zgodę.

Firma delta pronatura GmbH zleca wykonanie czynności wyłącznie takim przedsiębiorstwom, które z uwagi na ich kwalifikacje oraz możliwości techniczne i organizacyjne mogą zagwarantować bezpieczne przetwarzanie danych w sposób zgodny z prawem. Ponadto delta pronatura GmbH zleca wykonanie czynności wyłącznie takim przedsiębiorstwom, z którymi możliwa jest współpraca według zgody wydanej na podstawie niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych oraz europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

  • Przetwarzanie danych na podstawie postanowień obowiązującego prawa / ochrona praw osób trzecich przed nadużyciami: Firma delta pronatura GmbH jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych, o ile jest to wymagane do spełnienia zobowiązań ustawowych. W tym celu firma delta pronatura GmbH może przekazać te dane władzom, jednostkom władz ds. kar i wykroczeń oraz sądom. Firma delta pronatura GmbH jest ponadto uprawniona do przetwarzania danych osobowych, jeżeli jest to wymagane do wykrycia nadużyć związanych w korzystaniem z tej strony lub zapobiegania takim nadużyciom bądź w celu dochodzenia prawa delta pronatura GmbH, jej pracowników lub użytkowników.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do krajów spoza UE. Wyjątek stanowi przekazanie informacji utworzonych przez pliki cookie na serwer Google w USA (szczegóły: patrz 7. Analizy internetowe).

6. Pliki cookie

Na naszej stronie internetowej stosowane są pliki cookie. Są to małe pliki, które zawierają informacje techniczne dotyczące sesji i w niektórych przypadkach przekazywane z serwera internetowego do pamięci przeglądarki użytkownika. Dane zawarte w plikach cookie zawierają informacje o specyficznym zachowaniu użytkownika podczas wizyty na naszej stronie internetowej. Informacje pobrane w ten sposób nie są przez nas używane do indywidualnego profilowania zachowań użytkownika. Informacje te pomagają tylko w określeniu częstotliwości korzystania i liczby użytkowników naszej strony internetowej oraz przyczyniają się do jak najwygodniejszego i wydajnego ukształtowania naszej strony internetowej dla użytkowników.

Ponadto nasze pliki cookie znajdują zastosowanie w ramach usług oferowanych przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, dalej „Google”) w zakresie remarketingu. W ten sposób na stronach sieci partnerów Google są wyświetlane reklamy dostosowane do zainteresowań użytkownika zdefiniowanych na podstawie jego zachowań podczas wizyty na stronie. Użytkownik może wyłączyć używanie plików cookie przez Google do tych celów przez wywołanie strony https://www.google.com/settings/ads. Alternatywnie można również wyłączyć używanie plików cookie przez inne firmy przez wywołanie strony dezaktywacji Network Advertising Initiative. Informujemy o tym, że Google posiada swoje własne, niezależne od naszych zasad wytyczne dotyczące ochrony danych osobowych. Przed rozpoczęciem korzystania z naszej strony internetowej prosimy o zapoznanie się z zasadami ochrony danych osobowych firmy Google.

Z naszej strony można również korzystać bez plików cookie, wyłączając funkcję zapisywania plików cookie w przeglądarce. Większość przeglądarek akceptuje pliki cookie automatycznie. Należy pamiętać jednak o tym, że w niektórych sytuacjach wyłączenie plików cookie może spowodować ograniczenie wyświetlania strony internetowej oraz ewentualne ograniczenie interfejsu użytkownika.

7. Analizy internetowe

Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analiz internetowych firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics używa plików cookie (por. „6. Pliki cookie”), zapisywanych na komputerze użytkownika, umożliwiających analizowanie sposobu użytkowania strony internetowej przez użytkownika. Uzyskane dzięki tym plikom cookie informacje o używaniu tej strony internetowej (razem z adresem IP) są przesyłane na serwer firmy Google w USA i zapisywane na nim. Ze względu na zastosowanie dodatku plugin anonymize_IP, adres IP jest skracany bezpośrednio po zapisaniu w USA przez Google. Firma Google używa tych informacji do analizy sposobu korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, do sporządzania raportów o aktywności na stronie internetowej dla operatora strony oraz do świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Firma Google przekazuje również te informacje w razie potrzeby osobom trzecim, o ile jest to wymagane przez przepisy lub jeśli te osoby przetwarzają te dane na zlecenie Google. Inni dostawcy, w tym Google, wyświetlają reklamy na stronach w Internecie i używają zapisanych plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich wizyt użytkownika na tej stronie. Firma Google nie łączy adresu IP użytkownika z innymi danymi firmy Google. Użytkownik może uniemożliwić instalację plików cookie przez odpowiednie ustawienia przeglądarki; informujemy jednak o tym, że w takim przypadku w niektórych sytuacjach może być niemożliwe korzystanie z pełnego zakresu wszystkich funkcji tej strony internetowej. W tym miejscu (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout) można pobrać dodatek firmy Google do przeglądarki internetowej. To powoduje ustawienie pliku cookie rezygnacji, przez co w przyszłości podczas wizyt na tej stronie nie będą gromadzone dane użytkownika. W razie potrzeby należy skorzystać z zapisanych tam informacji, aby całkowicie uniknąć ustawienia plików cookie lub ich wykorzystywania do celów wymienionych powyżej. 

Strona korzysta z Google AdWords Remarketing Tags. Są to usługi Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, dalej „Google”). Google wykorzystuje pliki cookie, zapisywane na komputerze użytkownika, umożliwiające analizowanie sposobu użytkowania strony internetowej przez użytkownika. Uzyskane dzięki tym plikom cookie informacje o używaniu tej strony internetowej (razem z adresem IP) są przesyłane na serwer firmy Google w USA i zapisywane na nim. Google skraca następnie adres IP o ostatnie trzy pozycje, a więc jednoznaczne przyporządkowanie adresu IP nie jest już możliwe (anonymize_IP-Plugins). 

Firma Google używa tych informacji do analizy sposobu korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, do sporządzania raportów o aktywności na stronie internetowej dla operatora strony oraz do świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Firma Google przekazuje również te informacje w razie potrzeby osobom trzecim, o ile jest to wymagane przez przepisy lub jeśli te osoby przetwarzają te dane na zlecenie Google.

Inni dostawcy, w tym Google, wyświetlają reklamy na stronach w Internecie. Inni dostawcy, w tym Google, używają zapisanych plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich wizyt użytkownika na tej stronie. Firma Google w żadnym przypadku nie łączy adresu IP użytkownika z innymi danymi firmy Google. W dowolnym momencie można odmówić zgody na gromadzenie i zapis danych ze skutkiem w przyszłości.

Użytkownik może wyłączyć używanie plików cookie przez Google przez wywołanie strony (https://adssettings.google.com/authenticated) służącej deaktywacji reklam Google. Informujemy jednak o tym, że w takim przypadku w niektórych sytuacjach może być niemożliwe korzystanie z pełnego zakresu wszystkich funkcji tej strony internetowej. Korzystając ze strony, użytkownik wyraża zgodę na dokonanie przez Google edycji zgromadzonych, dotyczących go danych w sposób opisany powyżej, we wskazanym powyżej celu. W dowolnym momencie można odmówić zgody na gromadzenie i zapis danych ze skutkiem w przyszłości.

Dalsze informacje dotyczące warunków korzystania z usług Google dostępne są pod adresem https://policies.google.com/privacy. Możliwe jest uniemożliwienie rejestracji danych przez Google Analytics poprzez kliknięcie na poniższy link. Skutkiem jest ustawienie pliku cookie rezygnacji, dzięki któremu podczas wizyt na tej stronie nie będą gromadzone dane użytkownika. Deaktywacja Google Analytics.

Ogólne informacje o przetwarzaniu i ochronie Twoich danych przez Google dostępne są pod adresem: https://privacy.google.com/#

Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzanie danych dotyczących zleceń i podczas korzystania z Google Analytics postępujemy całkowicie zgodnie z surowymi wymogami niemieckich władz ds. ochrony danych. Gromadzenie, przetwarzanie 

8. Linki do portali społecznościowych

Na naszej stronie korzystamy z tak zwanych Social PlugIns sieci społecznościowych Facebook i YouTube. (p. w sprawie oferentów stron internetowych www.facebook.com i www.youtube.com)

Po otwarciu naszej strony internetowej w przeglądarce Social PlugIn stanowi bezpośrednie połączenie z serwerami określonych oferentów. W ten sposób oferent otrzyma co najmniej informację o skorzystaniu z naszej oferty sieciowej. Jeżeli użytkownik jest zarejestrowany i zalogowany u określonego oferenta, jego wizyta na stronie zostanie w zależności od okoliczności przyporządkowana również do jego konta użytkownika.

W zależności od funkcjonowania Social PlugIn możliwe są ponadto dalsze procedury przetwarzania, jeżeli wchodzą one w interakcję z Social PlugIn. Przykładowo, w przypadku skorzystania z funkcji portalu Facebook »Lubię to!« lub »Komentarz« nastąpi opublikowanie podanych tu informacji na polu wiadomości portalu Facebook.

Opisane tu gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celach marketingowych określonego oferenta oraz firmy delta pronatura GmbH. Stosownie do wyjaśnień dotyczących plików cookie zasadniczo każda przeglądarka zapewnia możliwość deaktywacji Social PlugIns w zakresie jej ustawień. Ponadto ochrona sfery prywatnej możliwa jest po wylogowaniu się z konta użytkownika przed wizytą na naszej stronie internetowej.

Facebook

Na naszej stronie zintegrowano wtyczki sieci społecznościowej Facebook, oferent Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Wtyczki Facebook rozpoznaje się po logo Facebook lub przycisku „Lubię to!” na naszej stronie. Przegląd wtyczek sieci Facebook znajduje się tutaj (https://developers.facebook.com/docs/plugins/).

Podczas wizyty na naszej stronie następuje utworzenie bezpośredniego połączenia pomiędzy przeglądarką a serwerem Facebook za pośrednictwem wtyczki. Facebook otrzymuje w ten sposób informację, że naszą stronę odwiedzał użytkownik o określonym adresie IP. Przez kliknięcie obecnego w sieci Facebook przycisku "Lubię to!" w stanie zalogowania na koncie Facebook możliwe jest linkowanie treści naszych stron z Twoim profilem w sieci Facebook. W ten sposób Facebook przyporządkuje wizytę na naszych stronach do Twojego konta użytkownika. Informujemy, że jako oferent tych stron nie otrzymujemy żadnych informacji o przesłanych danych ani ich wykorzystaniu przez portal Facebook. Dalsze informacje na ten temat są dostępne w oświadczeniu Facebook o ochronie danych osobowych pod adresem https://www.facebook.com/policy/.

Jeżeli nie życzysz sobie możliwości przyporządkowania wizyty na naszej stronie do Twojego profilu użytkownika Facebook, wyloguj się z konta użytkownika Facebook.

YouTube

Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki strony YouTube, prowadzonej przez Google. Administratorem tych stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Podczas wizyty na jednej z naszych stron, wyposażonych ww wtyczkę YouTube, następuje utworzenie połączenia z serwerami YouTube. Serwer YouTube otrzyma informacje o tym, które z naszych stron odwiedziłeś.

Jeżeli jesteś zalogowany na Twoim koncie YouTube, umożliwiasz YouTube przyporządkowanie Twojego zachowania w internecie do Twojego bezpośredniego profilu. Możliwe jest zapobieganie powyższej procedurze poprzez wylogowanie się z konta YouTube.

Dalsze informacje na temat postępowania z danymi użytkowników są dostępne w oświadczeniu o ochronie danych osobowych YouTube pod adresem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy.

9. Bezpieczeństwo i ochrona danych, komunikacja drogą mailową

Dzięki działaniom technicznym i organizacyjnym Twoje dane są podczas gromadzenia, zapisu i przetwarzania chronione w stopniu niepozwalającym na dostęp osób trzecich do tych danych. Nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnego bezpieczeństwa danych podczas komunikacji przez e-mail. W przypadku informacji o wysokim zapotrzebowaniu na zachowanie w tajemnicy zalecamy skorzystanie z usług poczty.

Przekazując nam adres e-mail wyrażasz jednoznacznie zgodę na otrzymywanie e-maili od nas. Pozwalamy sobie na skorzystanie z opcji komunikacji drogą mailową w celu wysyłki pożądanych informacji lub informacji dotyczących naszych usług. Nie przekażemy Twojego adresu e-mail innym osobom, które również mogłyby informować Cię o oferowanych produktach lub usługach.

10. Cofnięcie zgody - informacje dotyczące danych i żądanie wprowadzenia zmian, informowanie, kasowanie i blokowanie danych - przesyłanie danych

Według niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych oraz europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych masz prawo do otrzymania nieodpłatnych informacji o zapisanych danych, ich pochodzeniu i odbiorcach oraz celu ich gromadzenia, jak również prawo do ich sprostowania, zablokowania i skasowania. Ponadto przysługuje Ci prawo do przesłania Twoich danych w formacie czytelnym dla maszyn. Twoje dane zostaną skasowane, jeżeli regulacje obowiązującego prawa nie uniemożliwiają ich skasowania. W każdej chwili możesz cofnąć zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych. W przypadku żądania informacji, skasowania, sprostowania oraz żądań dotyczących możliwości przesłania danych, prosimy skontaktować się z naszym inspektorem ds. ochrony danych osobowych Rolf Mentges, CTM-COM GmbH, Marienburgstraße 27, 64297 Darmstadt, Niemcy (E-Mail: datenschutz@delta-pronatura.de).